TÜRK İDARECİLER VAKFI

 

RESMİ SENET

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
GENEL HÜKÜMLER
 
            KURULUŞ
Madde 1- Bu vakıf senedinin  altında isim ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulmuştur.
 
VAKFIN ADI :
 
            Madde 2- Vakfın adı  “Türk İdareciler Vakfı” olup, kısa adı “TİV” dır.
 
            VAKFIN SÜRESİ :
 
Madde 3- Vakıf, iş bu senette belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, yetkili organlarca aksine karar alınmadığı sürece faaliyetine devam edecektir.
 
VAKFIN MERKEZİ : (Değişik 07.07.2015 tarih ve 2015/325 sayılı Mahkeme Kararı)
 
Madde 4- Vakfın merkezi Ankara’dır. Yönetim yeri adresi; Atatürk Bulvarı No:131 Kültür Han Kat 8 Bakanlıklar / Ankara’dır.
 
 
 
ŞUBE AÇILMASI :
Madde 5- Kanuni izinler alınmak suretiyle şube açılması ya da  temsilciliklerin görevlendirilmesi Yönetim Kurulu kararı ile olacaktır.
 

İKİNCİ BÖLÜM

VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ
AMAÇ :
Madde 6- Vakfın amaçları : (Değişik07.07.2015 tarih ve 2015/325 sayılı Mahkeme Kararı)
a) Vakfın üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlıklarını  korumak,
b) Üyelerin ve (a) bendinde yazılı olanların sosyal ihtiyaçlarını temin için; sağlık kurum ve kuruluşları, lokal,misafirhane, yurt, kreş, kamp ve benzeri tesisleri kurmak, kiralamak veya mevcut tesislerle anlaşmalar yapmak, işletmek veya işlettirmek,
            c) Üyelerin eğitim,kültürel ve mesleki gelişmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, onların üstün bir moralle çalışmalarını sağlamak,
d) Üyelerin çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak, devlete ve millete yararlı bireyler olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmak,
e) Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde üyelerine Emeklilik Yardımı vermek,
f) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde geri ödemeli Mesken edindirme yardımı vermek
g) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde geri ödemeli; İhtiyaç, Eğitim Öğretim, Sağlık ve vb. yardımlar vermek,
h) Üyelerin evlenmeleri durumunda yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde yardımda bulunmak,
ı) Vakıf mevcutlarının nemalandırılması ve daha fazla imkan yaratılması için, Kanunların izin verdiği gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,                                                                                                          
            i) Yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde; Mülki İdare Amirliği Mesleği Mensupları veya bunların emeklilerinden birinin ölümü halinde, uygun vasıtalarla ölüm ilanı yapmak.
 
 
./..      
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

VAKFIN VARLIĞI, KAYNAK VE GELİRLERİ

 
VAKFIN VARLIĞI :
 
Madde 7- Vakfın varlığı,  250.000.000. TL.’dan ibarettir.
 
VAKFIN KAYNAKLARI :
 
Madde 8- Vakfın kaynakları “giriş aidatı” ile her  ay  ödencek olan  “aidat”lardan  oluşur.  Bunlardan,
a) Giriş aidatı : Vakfa ilk kez giren üyelerden, üyeliğe kabul edildiği ayı takip eden ay başında bir defaya mahsus olarak alınır.
            b) Aylık aidat : İş bu resmi senet ve buna dayanılarak çıkartılacak yönetmelikte belirlenecek esas ve miktarlar dahilinde her ay muntazam olarak ödenir.
 
VAKFIN GELİRLERİ  :
 
Madde 9- Vakfın gelirleri  şunlardır :
a) Vakıf  sermayesinin nemalandırılmasından sağlanacak gelirler,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler,
d) Vakıfça düzenlenecek sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
e) Diğer gelirler.
Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’sinin idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’nin ise vakıf amaçları doğrultusunda sarf ve tahsisi mecburidir.
 
VAKIFÇA YAPILACAK TASARRUFLAR  :
 
Madde 10-  Vakıf;  amacına  ulaşabilmek için  kanunlarla  öngörülen  sınırlamalara  bağlı  kalınmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alır, kiralar veya bağış yoluyla sahip olabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.
            Bunlar üzerinde işletme, devir, ferağ gelirlerini tahsil ve sarfa, bir başka yatırımda kullanmaya, malvarlığını teminat olarak göstermeye Türk Medeni Kanunu’nun 46’ncı maddesi uyarınca yetkilidir. Ayrıca vakıf, işletme ve  şirket tesisine, başka şirketlere ve Mahalli İdareler tarafından kurulan birliklere ortak olmaya  yetkilidir.
Ancak,  vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve buna bağlı tüzüklerle yasaklanan faaliyetlerde kullanamaz ve bütün tasarruflarını kanunlara uygun olarak yürütmek zorundadır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

VAKIFÇA YAPILACAK YARDIMLAR

 
YARDIM TÜRLERİ : (Değişik07.07.2015 tarih ve 2015/325 sayılı Mahkeme Kararı)
 
Madde 11- Üyelere vakıfça yapılabilecek yardımlar şunlardır :
a) Ölüm yardımı,
b) Sağlık giderleri (tedavi) yardımı,
c) Mesken edindirme yardımı,
d) Eğitim-öğretim ve diğer sosyal yardımlar,
e) Emeklilik Yardımı
 
YARDIM ORANLARI :
 
Madde 12-  Vakıf  tarafından yapılacak yardımların miktarları; Yardımların geri ödeme şekil ve şartları vakfın resmi kuruluşundan sonra çıkarılacak yönetmelikte, yönetim kurulu tarafından tesbit edilecektir.
            Vakıf malvarlığının ne kadarının yardım için kullanılacağı, 9’ncu maddede belirlenen esas dahilinde, her yardım türü için ayrı ayrı yada genel toplam olarak Yönetim Kurulunca tesbit  edilecektir.
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK
 
ÜYE OLMA ŞARTLARI :
 
Madde 13-  İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan, bütün Mülki İdare Amirleri Sınıfı mensupları vakıf üyesi olabilirler.
 
ÜYE OLMA ŞEKLİ :
 
Madde 14-Vakfa üye olacakların, istenilen bilgi ve belgeleri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri ve Yönetim Kurulu’nunda başvuruyu  bir ay içerisinde karara bağlaması şarttır. Üyeliğe kabul kararını takip eden ilk ay başından itibaren giriş aidatı ila aylık aidatının ödenmesi ile üyelik hukuken ve fiilen başlar.
Askerlik  hizmeti  nedeniyle  görevden  ayrılmış  bulunanlarla, Kaymakam Adayları Yönetmeliği uyarınca veya başka bir şekilde Bakanlıkça üç ay ve daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen üyelerin askerden ve yurtdışından dönüşlerine kadar hak ve mükellefiyetleri dondurulur. Hak ve mükellefiyetlerden yararlanmada bu süre dikkate alınmaz. Talepleri halinde vakıf üyelikleri devam ettirilir. 
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla vakıf üyeliğinden çıkarılanlar bir daha  vakfa üye  olarak  alınmazlar.Çeşitli nedenlerle vakıf üyeliğinden ayrılanlar, yeniden başvuruda bulunduklarında, ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski üyelikleriyle ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 
İTİRAZ :
 
Madde 15- Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenlere durum yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyenler, ilk Genel Kurul’da durumlarının yeniden görüşülmesini yazılı olarak talep edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
        
Madde 16-  Aşağıdaki hallerde vakıf üyeliği sona erer ;
a) Ölüm,
b) Yazılı olarak istifa etmek,
c) Kesintisiz 4 ay üye aidatını ödememek,           
d) Vakıf çalışma düzenini bozan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmasına karar verilmesi.
e) Devlet Memurları Kanunda belirtilen suçlardan dolayı, Devlet Memurluğundan çıkartılmak,
 f) 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa göre meslekten çıkartılmak,
 g) Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlar ile Kaymakamlık
kursunda başarılı olamayan adaylardan, İçişleri Bakanlığının diğer memurluklarına atanmak,
 h) Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca, Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatının
bulunmasından dolayı, kamu görevinden ihraç edilmek
ı) Herhangi bir nedenle, Mahkemelerce kamu görevinden sürekli olarak men edilmek,
 i) Devlet Memurları Kanununa göre, memur olmasına engel teşkil edecek şekilde kesinleşmiş mahkumiyet
almak,
 
İSTİFA EDEN ÜYELERİN DURUMU :
 
Madde 17- Vakıf üyeliğini 5 ( beş ) yıl devam ettirmeden istifa edenler ve kesintisiz 4 ay üye aidatını ödemeyerek üyeliği sona erenler ile 5 yıl süreye bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararıyla üyeliğine son verilenler, faizsiz olarak kendilerine ödenecek birikmiş paralarından başka herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Ödeme planı, Yönetim Kurulunca belirlenecektir.
Paranın iadesiyle birlikte, şahsın vakıf üyeliği sona erer ve vakıfla hiçbir ilişiği kalmaz.
 
ÜYELİK HAK VE MENFAATLERİNİN DEVRİ :
           
Madde 18- Vakıf üyeleri, üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir şekilde başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit edemez.
Bu husustaki her türlü akit ve taahütler hükümsüzdür.
           
ÜYELİĞİ SONA ERENLERİN BORÇLARI :
 
Madde 19-  Vakıf üyeliği sona erenlerin borçları, alacaklarından mahsup edilir.
Buna rağmen bakiye borcu kaldığı takdirde, herhangi bir ihbara veya hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir.
Üyeliği sona eren şahsın vakıftan alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu miktar banka aracılığıyla kendisine ödenir.
 
 
 

ALTINCI BÖLÜM

VAKFIN ORGANLARI
 
VAKFIN ORGANLARI   :
 
Madde  20- Vakfın organları şunlardır;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu
 
GENEL KURUL :
 
Madde 21- Vakıf Genel Kurulu, en yetkili üst karar organıdır. Genel Kurul, iş bu resmi senedin geçici maddesinde belirtilen kişiler ile ölüm, istifa gibi nedenlerle Genel Kurul Üyeliğinden ayrılanlerın yerine Vakıf Resmi Senedi ile belirlenen usule göre Genel Kurul Tarafından seçilen üyelerden oluşur.
Ölüm, istifa, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ard arda mazeretsiz üç kez katılmama gibi nedenlerden Genel Kurul üyeliği düşer.
Boşalan Genel Kurul Üyelikleri, Boşalan Genel Kurul Üye sayısının 3 katı kadar Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen vakıf üyesi  adaylar arasından Vakıf Genel Kurulunca seçilir.
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI
 
Madde 22- Genel Kurul her yıl;
a) Mülga( 01.11.2006 mahkeme kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
b) Bilanço,Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin karar almak üzere Şubat ayı içerisinde, senede bir defa toplanır. Toplantı yeri ve tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
Bunun dışında;
a) Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı,
b) Vakıf Denetim Kurulu üyelerinin tamamının imzasını taşıyan yazılı talebi,
c) Genel Kurul Üyelerinin 1/3’nün yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır.
 
Olağanüstü toplantı talebinin yerine getirilebilmesi için toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme alınacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır.
 
            ÇAĞRI USULÜ :
           
Madde 23- Vakıf Yönetim Kurulu;
a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı  “Çalışma Raporu” ve “Bilançosu”nu,
b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini,
            c) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününü, saatini, yerini ve gündemini, çoğunluk temin edilmediği takdirde müteakip toplantı tarihini, toplantıdan en az 15 gün önce Genel Kurul üyelerine duyurur.
Yönetim Kurulu gerekli  gördüğü takdirde, Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi, yeri ve saatini toplantı tarihinden en az 15 gün önce günlük bir gazetede ilan ettirebilir.
 
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI :
 
Madde 24- Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için üyelerden yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, en geç bir hafta içerisinde ikinci toplantı yapılır.
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler vekaletende olsa biribirilerinin yerine oy kullanamazlar.
Genel Kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıda mevcut üyelerin 1/3 ‘ünün teklif ettiği hususların gündeme alınması ve görüşülmesi Genel Kurul’un kararına bağlıdır.
 
 
 
 
TOPLANTININ AÇILIŞ VE YÖNETİMİ :
 
Madde 25- Vakıf üyeleri belirlenen gün ve saatte, istenilen yerde toplanarak Genel Kurul’u oluştururlar.
Toplantı açılmadan önce, kurula katılacak üyeler hazırlanan listeyi imzalarlar. Toplantıya katılanların sayısı bu liste üzerinde tesbit edilerek bir tutanağa bağlanır ve yeter sayısının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından toplantı açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan  ve iki katip seçilir.
Toplantı tutanakları ve kararları Başkanlık Divanı tarafından imza edildikten sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : (Değişik07.07.2015 tarih ve 2015/325 sayılı Mahkeme Kararı)
 
Madde 26-  Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır;
a) Vakfın bütçesini ve bilançosunu, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası hakkında karar vermek, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi onaylamak,
b) Yönetim ve  Denetleme Kurulu üyelerini gizli oyla seçmek,
c) Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,
d) Vakfın senedinde değişiklik yapmak,
e) Vakfın işleyişi ile ilgili yönetmelik ve yönergeler çıkarmak,
f) Yönetim Kurulu’nun üyeliğe kabul etmeme kararlarına yapılan itirazları incelemek karara bağlamak,
g)  Vakıf için gayrimenkul satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
h) Yönetim Kurulunca getirilen diğer teklifleri incelemek, Genel Kurul üyeliğinin düşmesi ve boşalan üyelikler için seçim yapılmasıyla ilgili önerileri karara bağlamak,
            i) Mevzuatın ve vakıf senedinin Genel Kurul’a verdiği diğer görevleri yapmak,
 
YÖNETİM KURULU :   
 
Madde 27- Vakfın her türlü iş ve işlemleri Genel Kurul’ca bir yıllık süre için seçilecek  7 asil,  3 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, aldıkları oy sıralamasına göre yedek üye, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması şarttır.
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI  :
 
Madde 28- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir Başkan, bir  Başkan vekili, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda Başkan vekili  Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üç ayda bir defadan az olmamak kaydıyla toplanmaya mecburdur. Toplantı evvelce belirtilen gün ve saatte olur.
Toplantının yapılabilmesi için kurul üye sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Toplantı tutanakları toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noter tasdikli karar defterine yazdırılır. Verilen karara muhalif  üyeler, muhalefet şerhini gerekçeli olarak tutanağa yazar ve altına imza ederler.
Genel sekreter ve genel saymanın görev ve çalışma usulleri çıkarılacak yönetmelikle belinlenecektir.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
(Değişik07.07.2015 tarih ve 2015/325 sayılı Mahkeme Kararı)
           
            Madde 29- Vakıf Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararları almak,
b) Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul’da onaylanan bütçeyi uygulamak,
c) Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve bunları Genel Kurul’un tasvibine sunmak,
d) Her çeşit menkul, gayrimenkul, makina teçhizat alınmasına karar vermek, alımlarda satınalma komisyonu görevi yapmak,
e) Başkan tarafından yapılan atamaları onaylamak,
f) Vakfı yargı organları, idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil  edecek yetkiliyi seçmek,
 
g) Her faaliyet yılı sonunda, vakfın yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve Denetim Kuruluna sunmak,
h) Usulüne uygun karar, muhasebe demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak,
ı) Vakfa üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
i) Vakıf bütçesinden yapılacak yardımların, veriliş ve geri ödeme usulünü belirlemek
j) Üyelerin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek sağlık kuruluşu veya kurumları, konukevi, yurt, kreş lokal ve kamplar inşaa ettirilmesine, satın alınmasına, kiralanmasına veya mevcut bir tesisle anlaşma yapılmasına, bu tesislerin işletilmesine ya da işlettirilmesine ilişkin hususları karara bağlamak,
k) Düzenlenecek sosyal etkinliklere üyelerin üstün moral düzeyinde görev yapmalarını temine çalışmak,
l) Vakfa gelir sağlayacak her türlü teşebbüsü karara bağlamak,
m) Mevzuat ve yönetmelikle belinlenecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GÖREV VE YETKİLERİ  :
 
Madde 30- İçişleri Bakanı Vakfın Şeref Başkanıdır.
Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder, Yönetim Kurulu kararlarını uygular, vakfı yönetir, vakıf harcamalarında ita amiri görevini yapar, vakıf personelini tayin eder veya görevlendirir, 3 ayda bir Yönetim Kuruluna faaliyetleri hakkında rapor verir.
 
DENETİM KURULU  :
 
Madde 31- Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Genel Kurul’a bilgi vermek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Genel Kurul’un kendi üyeleri arasından seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu’nun görev süresi 1 yıldır.
 
DENETİM KURULU TOPLANTILARI  :
 
Madde 32- Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında bir başkan seçer. Toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılır.
 
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  :
 
Madde 33- Denetim Kurulu üyeleri bu vakıf senediyle  ilgili konular  ile Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar.
Denetçiler her altı ayda bir Yönetim Kurulu’na ara rapor verirler.
Her yıl sonunda da, vakfın işlemleri, mali durumu ve benzer hususlarda hazırlayacakları raporu bilanço ile birlikte Yönetim Kurulu’na vermekle yükümlüdürler.
Ayrıca denetçiler, son 3 yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel kurul’a tevdi edilmek üzere Genel Kurul’un toplantı tarihinden bir ay önce Yönetim Kurulu’na vermek zorundadır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
VAKIF PERSONELİ  :
 
Made 34- Vakıf personelinin yönetimi, görev ve sorumlulukları ile iş ve işlemlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Yönetmelik ve Yönergelerle belirlenir.
 
EMEKLİ OLANLARIN DURUMU  :
 
Madde 35- Vakıf üyeliğinden  emekli olan  üyeler, aidatlarını ödemek kaydıyla üyeliklerini devam ettirebilir ve her çeşit yardımlardan yararlanabilirler.
Emeklilik nedeniyle vakıfça yapılan yardımdan yararlanan üyeler bu yardımdan bir daha yararlanamazlar.
 
 
ÜYELER HAKKINDA BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  :
 
Madde 36- Vakıftaki yönetici, denetçi ve vakıf personeli, görevleri gereği öğrendikleri, üyeler ve üyelerin aile bireyleri ile mirasçıları hakkındaki özel hayata ilişkin bilgileri gizlemek zorundadırlar.
 
HAKLARIN DÜŞMESİ  :
 
Madde 37- Bu resmi senetle gösterilen haklara ilişkin olarak, usulüne göre ilgililere yapılan tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde hak sahiplerince bu haktan yararlanılmadığı takdirde bu haklar düşer ve ödenecek meblağ vakfa gelir kayıt edilir.
 
VAKFIN FESHİ  :
 
Madde 38- Genel Kurul tarafından vakfın feshine karar verilmesi halinde, vakfın borçları çıkarıldıktan sonra kalan vakıf varlığı, ödedikleri aidatlar ve yerine getirildikleri yükümlülüklerle orantılı olarak üyelere dağıtılır.
Ödeme ve tasfiye şartları, feshe karar veren Genel Kurul tarafından belirlenir.
 
ÇİFT İMZA YETKİSİ  :
 
Madde 39-  Vakfa ait yazışmalar Başkan veya görev ve yetki verilen üye imzasıyla yapılır.
 
Vakfa ait her türlü harcama belgeleri ve çekler ita amiri ve genel sayman tarafından müştereken imza edilir.
Başkan veya genel saymanın bulunmadığı zamanlarda ödemeye ilişkin belge ve çeklerin kimler tarafından imzalanacağı Yönetim Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
.
VERGİDEN MUAFİYET 
Madde 40- Vakıf gelirlerinin tamamı belirlenen amaçların gerçekleşmesi için harcanır. Bu nedenle 4962 sayılı Vakıflara Vergi Mafiyeti tanınması hakkında kanun ve vakıflarla ilgili tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı şartlara haiz olunduğu tesbit edildiğinde, vergi muafiyeti için ilgili mercilere müracaat edilir.
 
VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI  :
 
Madde 41- Vakıf Genel kurulu, Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu üyeleri ücret karşılığı olmadan hizmet ederler. Bunların vakıfça verilen görev gereği yapacakları yolculuklara ait yol giderleri ve yevmiyeleri Genel Kurulca belirlenecek esaslara göre ödenir.
 
TAHSİSATA BAĞLI OLMAYAN ÖDEMELER :
 
Madde 42- Kanuni bir zorunluluktan doğan ödemeler ile ölüm, emeklilik ve  acil sağlık yardımları, bütçede ilgili tertipte tahsisat bulunması kaydına tabi değildir.
Bu tür ödemeler Yönetim Kurulu kararıyla sonuçlandırılır.
 
VARLIK VE KAYNAKLARIN VAKFA AİT OLMASI  :
 
Madde 43- Üyelerin vakfa ödedikleri aidatlar ve vakfın diğer varlıkları, Vakıf  Tüzel Kişiliğinin malı olup, bu resmi senette yazılı hükümler dışında üyeler ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğmaz.
 
DENETİM :
 
( 01.11.2006  tarihli mahkeme kararı ile değişik.)
Madde 44- Vakıf Türk Medeni Kanunu  Hükümleri  gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.
 
YÜRÜRLÜK  :
 
Madde 45- Bu resmi senette yazılı hükümler tasdik ve tescil işleminin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Aidatların tahsiline ve yardımların ödenmesine başlama tarihi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 
İLK OLAĞAN GENEL KURUL :
 
Madde 1- Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 2 ay içerisinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılarak, vakıf organlarının seçimi tamamlanır.
 
YÖNETMELİK HAZIRLANMASI  :
 
Madde 2- Vakıf senedinde atıfta bulunulan  Yönetmelikler, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından vakfın tescil tarihinden itibaren 2 ay içerisinde hazırlanır ve ilk Genel Kurula sunulur.
 
KURUCU GENEL KURUL ÜYELERİ  :
 
Madde 3- Vakıf Kurucu Genel Kurul üyeleri aşağıdaki isimleri yazılı gerçek kişilerden oluşur.
 
 
 
1-MEVLÜT ÇETİNKAYA
2-BEKİR AKSOY
3-OSMAN GÜNEŞ
4-GAZİ ŞİMŞEK
5-M.LÜTFULLAH BİLGİN
6-İBRAHİM EJDER KAYA
7-AZİZ YILDIRIM
8-ATİLLA ŞAHİN
9-NİHAT CANPOLAT
10-MUAMMER YAŞAR ÖZGÜL
11-ERDAL ATA
12-HAYRETTİN BALCIOĞLU
13-SEBAHATTİN ÖZTÜRK
14-HALİL IŞIK
15-YAKUP GÜNERİ
16-MUSTAFA YEMLİHALIOĞLU
17-HASAN HÜSEYİN CAN
18-CUMHUR ÇİLESİZ
19-OKAY MEMİŞ
20-MUZAFFER ÖZTÜRK
21-ÖMER ULU
22-İ.HALİL NİMETOĞLU
23-FAHRİ MERAL
24-İLKER GÜNDÜZÖZ
25-MEHMET ODUNCU
26-EKREM CANALP
27-OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU
28-M.HİLMİ DÜLGER
29-ÖMER TORAMAN